Compact Zorg streeft ernaar om verantwoorde en kwalitatief goede thuiszorg te leveren. Hoe zwaar uw zorgbehoefte ook is, wij doen er alles aan zodat u in uw eigen woning kunt blijven wonen, tenzij dit medisch gezien niet verantwoord is. Om dit te kunnen waarborgen, hebben wij ervoor gekozen om in een aantal uitzonderingsgevallen geen zorg te verlenen. Hieronder kunt u lezen welke uitsluitingscriteria Compact Zorg hanteert.

Uitsluitingscriteria

Wanneer u als cliënt een gevaar voor uzelf of uw omgeving wordt/vormt en dit gevaar niet binnen de bevoegdheden en capaciteiten van Compact Zorg af te wenden valt, zal helaas overgegaan moeten worden tot zorgweigering. In dat geval zal Compact Zorg er alles aan doen om u zo goed mogelijk te helpen met het zoeken naar een voor u beter op uw zorgbehoefte aansluitende zorgverlener- of zorglocatie.

Compact Zorg levert geen thuiszorg aan:
 

 • cliënten waarbij vrijheidsbeperkende maatregelen van toepassing zijn  (al dan niet op vrijwillige basis). Dergelijke maatregelen kunnen heftig ingrijpen op de persoonlijke levenssfeer. Daarom heeft Compact Zorg in haar beleid opgenomen dat het haar medewerkers niet is toegestaan om vrijheidsbeperkende maatregelen in te zetten. Cliënten bij wie (vrijwillige) vrijheidsbeperkende maatregelen zijn getroffen worden daarom niet opgenomen in ons cliëntenbestand.
 • cliënten met een complexe psychiatrische problematiek.
 • cliënten met een complexe verslavingsproblematiek, waarbij de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgverleners in gevaar is/of kan komen.
 • cliënten die zeer complexe verpleegtechnische handelingen nodig hebben, zoals bijvoorbeeld een tracheacanule, of afhankelijk zijn van beademingsapparatuur en/of intraveneuze voeding.
 • cliënten die dusdanig dwaalgedrag vertonen dat de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgverleners niet gegarandeerd kan worden.
 • cliënten met ernstige gedragsproblemen (bijv. bij dementie of psychiatrische diagnoses) die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden in thuissituaties.
 • cliënten die door gevorderde dementie baat hebben bij de veiligheid en geborgenheid van een kleinschalige woonomgeving.
 • cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren.
 • cliënten die hulp van Compact Zorg niet accepteren.
 • cliënten die suïcidaal gedrag vertonen.
 • cliënten met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non-verbale agressie en/of andere vormen van gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht.
 • cliënten die vallen onder de Wet BOPZ (bijzondere opname psychiatrisch ziekenhuis), of op termijn onder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of de Wet zorg en dwang.