Privacybeleid

Compact Zorg respecteert uw privacy. Wij behandelen en verwerken door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid, conform de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens 

Door het gebruiken van de website en de daarop aangeboden diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst om goede te zorg te kunnen leven. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst(en) die u afneemt, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
• NAW-gegevens;
• BSN-nummer;
• geboortedatum;
• burgerlijke staat;
• nationaliteit;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• gegevens betreffende uw gezondheid;
• de naam van uw zorgverzekeraar en uw polisnummer;
• de namen van uw andere zorgverleners;
• het tijdstip van uw afspraak;
• uw betalingsgegevens.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals bepaald in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening, zoals bepaald in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

• het aanmaken van uw account om u bij Compact Zorg in te schrijven;
• het inloggen op uw account;
• het bijhouden van uw medisch dossier;
• het inplannen van een afspraak;
• het verlenen van zorg;
• het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
• het doorverwijzen naar andere zorgverleners of specialisten;
• het factureren van de zorgverlening;
• het verbeteren van onze dienstverlening;
• het uitvoeren van overige, door u gevraagde diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt uitsluitend plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren, of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Derden waarmee wij samenwerken en die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, hebben een verwerkersovereenkomst getekend om aan te tonen dat zij rechtmatig werkzaam zijn. In de verwerkersovereenkomst staat beschreven hoe de beveiliging van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dit nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Voor de financiële administratie en hierbij horende gegevens geldt een (wettelijke) bewaarplicht van 7 jaar.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Alle personen die namens Compact Zorg van uw gegevens kennis nemen, zijn verplicht tot geheimhouding daarvan. Daarnaast hanteert Compact Zorg een privacybeleid dat voldoet aan de eisen van de AVG.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen, alvorens er gebruik van te maken.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen, of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde intrekken. U kunt uw verzoek kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@compactzorg.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 085 -130 64 88. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) met betrekking tot uw persoonsgegevens, dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien dit een inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer met zich mee zou kunnen brengen. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij het betreffende datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

 Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Wij staan u graag te woord. Stuur een e-mail of bel: 085 -130 64 88.

Compact Zorg

Professor J.H. Bavincklaan 7, 1183AT Amstelveen

Langestraat 52, 1506 XJ Zaandam