Algemene voorwaarden

 1. Dienstverlening Compact Zorg

Op vrijwel alle zorg en dienstverlening geleverd door Compact Zorg is de regelgeving conform de HKZ eisen en de eisen van de Inspectie voor Volksgezondheid van toepassing. Compact Zorg moet deze eisen bij levering van zorg en diensten naleven.

Compact Zorg levert zorg aan cliënten die thuis wonen maar door omstandigheden ondersteuning nodig hebben.

De zorgverlening van Compact Zorg heeft als doel de zelfredzaamheid van cliënten te bevorderen en de cliënt in de gelegenheid te stellen om desgewenst zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Om dit doel optimaal te kunnen bereiken stemt Compact Zorg de zorgverlening af op de wensen en behoeften van de cliënt.

 

 1. Indicatiestelling

In de vorm van een indicatie wordt vastgelegd in welke vorm en aard de omvang van de zorg aan u geleverd wordt. De indicatie wordt vastgelegd door het CIZ, uw gemeente of buurtteam op basis van een landelijk geldend systeem. Het CIZ is een onafhankelijk uitvoerend orgaan. Wanneer er gedurende de zorgverlening een verandering in uw situatie plaatsvindt, dient u of een medewerker van Compact Zorg het initiatief te nemen tot een herindicatie.

 

 1. Uitvoering zorg

Compact Zorg beschikt over deskundige en professionele zorgverleners. Het kan voorkomen dat u met meerdere zorgverleners te maken krijgt. Compact Zorg zal haar uiterste best doen om dit zoveel mogelijk te beperken. Indien er sprake is van wisseling wordt u hierover uiterlijk 24 uur van tevoren geïnformeerd, tenzij het kortdurende, dagelijkse zorg betreft, of er sprake is van overmacht.

Ingeval van ziekte bij de zorgverlener wordt bij vervanging zo veel mogelijk gestreefd om de zorgverlening te laten plaatsvinden op uw gewenst tijdstip. Via een vast contactpersoon van Compact Zorg kunnen cliënten met vragen over en ervaringen met de uitvoering van de zorgverlening terecht. Compact Zorg zal ter verbetering van de zorgverlening evaluatiemomenten inplannen met cliënten.

 

 1. Omgangsvormen en voorkeuren

Compact Zorg maakt geen onderscheid in leeftijd, geslacht, levensbeschouwing, huidskleur of seksuele geaardheid. Dit geldt zowel voor cliënten als voor medewerkers. Eveneens gaan zij ervan uit dat cliënten en medewerkers met elkaar omgaan volgens de algemeen aanvaarde omgangsnormen. Vormen van (seksuele) intimidatie, agressie of geweld tegen onze medewerkers kunnen aanleiding zijn om de zorg op te schorten, en/of te beëindigen.

 

 1. Kwaliteitseisen

Bij de organisatie en de uitvoering van de zorg houdt Compact Zorg zich aan de wettelijke kwaliteitseisen van de HKZ KO (Harmonisatie Kwaliteitswet Zorginstellingen Kleine Organisaties) certificaatnummer K97425/01

 

 1. Zorgdossier en zorgovereenkomst

Om de zorgverlening goed te laten verlopen wordt gebruik gemaakt van het zorgdossier. Het zorgdossier is eigendom van Compact Zorg en wordt door de medewerkers van Compact Zorg gebruikt. Na beëindiging van de zorg wordt het zorgdossier op het kantoor van Compact Zorg   gearchiveerd en 10 jaar bewaard. Deze termijn is wettelijk vastgesteld.  Met toestemming van de cliënt mag er uit het dossier gekopieerd worden.

 

 1. Arbeidsomstandigheden

Compact Zorg is verantwoordelijk voor de omstandigheden waaronder een zorgverlener werkzaamheden bij cliënten thuis verricht. Hetgeen inhoudt dat Compact Zorg ook bij u thuis bepaalde eisen stelt aan veiligheid, hygiëne, lichamelijke belasting en werkomgeving.

 

 1. Aanwezigheid

Voor de uitvoering van de zorgverlening dient de cliënt aanwezig te zijn. Indien u op de dag van de zorgverlening niet afwezig bent, verzoeken wij u vriendelijk dit 48 uur van tevoren te melden.

 

 1. Bereikbaarheid

Compact Zorg garandeert een bereikbaarheid van 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

 

 1. Privacy, geheimhouding en klachten

Op alle zorg- en dienstverlening van Compact Zorg zijn respectievelijk het privacyreglement, de geheimhoudingsvoorschriften en het klachtenreglement van toepassing. Klachten worden door de klachtencommissie van Compact Zorg conform de klachtenprocedure en de eisen van de Inspectie voor de Volksgezondheid in behandeling genomen.

In het kader van het privacyreglement worden persoonsgegevens alleen verstrekt aan de door cliënt aangegeven organisaties, zoals bijvoorbeeld het CAK.

 

 1. Aansprakelijkheid
 • De aansprakelijkheid van zorgverlener, voor schade van cliënt, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, beperkt tot het bedrag dat krachtens door de zorgverlener afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
 • Zorgverlener is overigens steeds bevoegd de schade van cliënt zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken waartoe cliënt alle medewerking zal verlenen.
 • Indien om welke reden dan ook geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van zorgverlener jegens cliënt beperkt tot het door zorgverlener in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.
 • Alle aanspraken van cliënt en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij zorgverlener binnen één jaar nadat cliënt beperkt respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.
 • Zorgverlener is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten door cliënt bij uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van zorgverlener.

 

 1. Aansprakelijkheid

Compact Zorg stelt zich niet aansprakelijk ingeval van diefstal. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van diefstal gedurende de arbeidstijd van medewerkers van Compact Zorg, dan zal dit overgedragen worden aan de politie.

 

 1. Geschenken

Het is voor de medewerkers van Compact Zorg niet toegestaan, van cliënten geld of geschenken aan te nemen. Dit geldt ook voor erfenissen of legaten. Het is niet toegestaan geld voor cliënten op te nemen met de pincode van de cliënt.

 

 1. Wijzigingen/beëindiging zorg

Compact Zorg kan binnen de regels van het indicatiesysteem, de zorg naar aanleiding van wijzigingen van de situatie van de cliënt wijzigen. Wijzigingen kunnen ook plaatsvinden na een nieuwe indicatiestelling door het CIZ, gemeente of op verzoek van de cliënt.

De zorg eindigt door het vervallen van de geldigheidstermijn van het indicatieadvies. De zorg kan ook eindigen als gevolg van de wens van de cliënt. Tenslotte kan het herhaaldelijk en ook na waarschuwing niet voldoen aan deze leveringsvoorwaarden voor Compact Zorg aanleiding zijn om eventueel in overleg met het zorgkantoor de zorgverlening te beëindigen.