Klachtenregeling

Zorgverlening is mensenwerk. Om u als zorgbehoevende optimale zorg te kunnen verlenen is een vertrouwensrelatie onontbeerlijk. Compact Zorg houdt te allen tijde rekening met uw specifieke wensen en achtergrond.

Een belangrijk kenmerk van een vertrouwensrelatie is open communicatie. Zoals reeds gezegd, zorg is mensenwerk. Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar het kan natuurlijk voorkomen dat u van mening bent dat het nog beter zou kunnen, of een klacht heeft.

In beide gevallen horen wij graag van u. Verbeterpunten en klachten zijn uitermate belangrijke signalen die wij bijzonder serieus nemen. Voorop staat hoe wij u kunnen helpen met een oplossing voor uw probleem en onze dienstverlening kunnen aanpassen, zodat een dergelijke situatie zich in de toekomst niet meer voordoet.

Alle binnenkomende klachten worden door Compact Zorg systematisch en gestructureerd afgehandeld, conform de wettelijke richtlijnen en onze interne klachtenprocedure. Indien nodig worden er preventieve en/of corrigerende maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.

Als u een klacht/verbeterpunt indient, vult de aan u toegewezen zorgmedewerker een meldingsformulier in. Het ingevulde formulier wordt tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering besproken. Te ondernemen acties/maatregelen e.d. worden vastgelegd in een actiepuntenlijst.

Hieronder kunt u lezen hoe onze klachtenprocedure precies in zijn werk gaat:

  • U uit uw onvrede of dient een klacht in bij de medewerker die u thuiszorg verleent. Hij of zij zal de klacht signaleren en in eerste instantie proberen deze met u bespreekbaar te maken. Samen met u zoekt hij/zij naar een mogelijke oplossing.
  • Wanneer dat niet lukt, dan wordt het bestuur van Compact Zorg hierover geïnformeerd en wordt er middels het meldingsformulier officieel ruchtbaarheid aan gegeven. Mocht u uw klacht liever niet met de aan u toegewezen zorgmedewerker bespreken, dan kunt u uw klacht online indienen of deze bespreken met een andere medewerker.
  • Compact Zorg streeft ernaar om klachten zo snel mogelijk op te lossen. Als uw klacht niet direct kan worden opgelost, zorgen wij ervoor dat u binnen twee weken een vervolggesprek krijgt, waarin de stand van zaken en eventueel ondernomen acties/maatregelen worden toegelicht.

Mocht u ondanks de inspanningen van de aan u toegewezen behandelende medewerker en Compact zorg niet tevreden zijn, dan kunt u uw klacht formeel indienen bij het Klachtenportaal ZORG, waarbij Compact Zorg is aangesloten. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal ZORG zal uw klacht verder afhandelen.

NB. Compact Zorg hanteert het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg. De tekst van het reglement kunt u hier nalezen.

Klachtenformulier

Wilt u de klacht graag telefonisch toelichten?

13 + 5 =

Algemene Informatie

085 -130 64 88

info@compactzorg.nl

Amstelveen

Professor J.H. Bavincklaan 7, 1183AT Amstelveen

Zaandam

Langestraat 52 1506 XJ Zaandam